Makale Çağrısı

 

 

                                 

Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri Projesi

Türkiye 1918-1923
MİLLΠMÜCADELE’NİN YEREL TARİHLERİ SERİSİ

MAKALE ve KATKI ÇAĞRISI

 

Modern Türkiye’nin doğuşunda Millî Mücadele, başka hiçbir vaka ile karşılaştırılamayacak önemde bir semboldür. Farklı siyasi ve tarihsel perspektiflerden bu büyük hadise Millî Mücadele, Mücahede-i Millîye, İstiklal Harbi, Kurtuluş Savaşı, Ulusal Bağımsızlık Savaşı gibi isimlerle adlandırılmıştır. Millî Mücadele’nin hakikati üzerindeki bu söylemsel rekabete karşılık, Millî Mücadele tarihyazımının hadisenin tüm mekan ve aktörlerine hak ettiği yeri ve değeri verebildiğini söylemek zordur.

Millî Mücadele tarih yazımının demokratik, katılımcı, çok sesli ve çok merkezli olarak yazılması ihtiyacı ortadadır. Bu kadar önemli bir tarihsel olgunun günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde ve hak ettiği ölçüde araştırılıp incelenebildiği, döneme ilişkin derli-toplu, yetkin ve güncel kaynakların hazırlanıp yayınlanabildiği ne yazık ki iddia edilemez. Merkezi bir bakıştan beslenen Millî Mücadele dönemi yazınına çevreden, farklı ve bireysel katkılar bulunmakla beraber, ilgili resmi ve yarı-resmi yayınlarda bir amaç ve yöntem birliği yoktur. Bu çalışmalarda Millî Mücadele’nin kimi aktörleri, Millî Mücadele’de bazı şehirler, Millî Mücadele’nin bir kısım hususiyetleri ele alınmış, bütüncül bir resim ise ortaya konamamıştır.

Bu kapsamda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliği ile yürütülen “Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi”nin çıktısı olarak TÜBA tarafından “Türkiye 1918-1923 / Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri” serisi yayınlanacaktır. Yayın süreci Türkiye'nin farklı üniversitelerinden alanın önde gelen bilim insanlarının katılımıyla 7-8 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen çalıştay ve 22-24 Ekim 2021 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilen sempozyumda belirlenen yöntem ve ilkelere istinat edecektir. Millî Mücadele tarihyazımına zamanı genişleterek, mekânı yayarak ve özneleri çoğaltarak katkı verecek bu seride Millî Mücadele yıllarının eksiksiz olarak yurdun dört bir yanında nasıl yaşandığı gösterilecektir. Çok sayıda akademisyen ve araştırmacının katılımı ve katkısıyla Millî Mücadele’nin yerel düzeydeki izleri derlenecek ve değerlendirilecektir. Bu yayının hedefi Türkiye’nin Millî Mücadele ile ilgili hafızasını yerelden hareket ederek, yerel/bölgesel başlıklar altında tazelemek ve zenginleştirmektir. Yerel tarihin demokratik, sivil ve katılımcı imkânlarından yararlanarak, insanların kendilerini birer parçası olarak hissedebilecekleri bir tarihsel hafıza oluşturmaktır.

 “Türkiye 1918-1923 / Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri” serisi kapsamında yayınlanacak her bir cilt, Kronolojik Monografi, Makaleler ve Ekler (Katkılar) olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.

Bu çerçevede projede yayınlanacak ciltler için aşağıda yer alan konu başlıklarında makale ve katkılar kabul edilecektir. Makale ve katkı çağrısı farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılar ile yerel tarihçilere açıktır. Makale ve katkılarda, Misak-ı Millî sınırları içindeki her vilayet ve bölgeye dair yazı öneri sunulabilir.

 

Makale Konuları

 • Biyografiler (Millî Mücadele’nin İnsan Profili)
  • Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin Kurucuları ve Üyeleri
  • Birinci Meclis’e Seçilen Mebuslar
  • Valiler
  • Yerel Yöneticiler
  • Kolordu Komutanları
  • Haritacılar
  • Telgrafçılar
  • Din Adamları
  • Vd.
 • Millî Mücadele’nin Toplumsal Profili
  • Ulema
  • Eşraf
  • Asker ve Sivil Bürokrasi
  • Köylüler
  • Aydınlar / Gazeteciler
  • Azınlıklar
  • Kadınlar
  • Çocuklar
  • Tüccarlar
  • Yabancılar (konsolos, misyoner, yabancı ajans muhabiri)
  • Vd.
 • Toplumsal Olaylar
  • Protesto Gösterileri
  • Mitingler
  • Toplu Dilekçe ve Telgraf Eylemleri
  • Seçimler
  • Vd.
 • Göç Olgusu ve Nüfus Hareketleri
 • Gündelik Hayat
 • İktisadi Hayat
 • Eşkıyalık 
 • Asayiş Sorunları
 • Yerel Basın
 • Mondros Mütarekesi’nin Yerel Etkileri
 • İşgaller ve İşgallere Tepkiler
 • Yerel Örgütlenmeler
 • Yerel Kongreler
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi
 • TBMM’ye Gönderilen Mebuslar
 • TBMM’ye Tepkiler
 •  İstanbul ve Ankara ile İlişkiler
 • Esirler
 • Yerel Kahramanlar
 • Bu kapsamda önerilecek diğer hususlar (Millî Mücadele'nin yerel karakteristiğine bağlı olarak bölgeden bölgeye farklılık arz edebilir.)

 

Makale Önerilerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Editörler ve hakem kurulu tarafından değerlendirilecek makale önerilerinin 500-700 kelime aralığında olması ve anahtar kelimeler, özgün değer, kaynak ve yöntem bilgilerini içermesi beklenmektedir.

Özgün Değer ve Yöntem: Makalenin özgün değer ve yöntemi, ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesiyle açıklanmalıdır.  Özgün değer yazılırken çalışmanın bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği; hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi konuyu aydınlatarak literatüre katkıda bulunacağı yazılmalıdır.

 

Makale Dışında Katkı Verilebilecek Biçimler

 • Bilgi Notu
 • Hatıra
 • Anekdot
 • Daha Önce Yayınlanmamış Belge Transkripsiyonu
 • Efemera Örnekleri
 • Görsel Malzemeler
 • Bu kapsamda önerilecek diğer biçimler (Millî Mücadele’nin yerel karakteristiğine bağlı olarak bölgeden bölgeye farklılık arz edebilir.)

Katkı önerileri için millimucadele@fsm.edu.tr mail adresinden proje yürütücülerine erişebilirsiniz.

 

Önemli Tarihler:

Özet Gönderimi İçin Son Tarih: 15 Nisan 2022

Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi: 13 Mayıs 2022

Tam Metinlerin Teslim Tarihi: 14 Eylül 2022

 

Özet Şablonu 

Başvuru